top of page

USLUGE

TRGOVAČKA DRUŠTVA

 • sveobuhvatne pravne usluge u postupku osnivanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba (nacrt temeljnih akata i ostale potrebne dokumentacije, provjera imena, prijava nadležnim tijelima)

 • priprema i provođenje svih vrsta statusnih promjena (promjene u članstvu i upravljačkim tijelima društva, izmjene djelatnosti i temeljnog kapitala i dr.), uključujući zastupanje u odgovarajućim registarskim postupcima pred nadležnim tijelima

 • pravno savjetovanje u svezi složenih postupaka promjena u trgovačkim društvima i njihovo provođenje (spajanje, pripajanje, preoblikovanje, preuzimanje, squeeze-out i dr. ), uključujući provođenje dubinskog snimanja trgovačkih društava (pravni due diligence)

 • pravni savjeti u svezi ostvarivanja upravljačkih i imovinskih prava u društvima, uključujući pripremu glavne skupštine, sjednice nadzornog odbora i dr.

 • pravne usluge u svezi djelovanja tržišta kapitala (izdavanje i transakcije vrijednosnih papira te poslovi vezani za djelovanje kreditnih institucija)

 • zastupanje i pružanje drugih pravnih usluga u postupku likvidacije trgovačkih društava te stečajnom postupku, uključujući prijavljivanje potraživanja u stečajnu masu, sudjelovanje u radu odbora vjerovnika te ostvarivanje izlučnih i razlučnih prava

 • sastav, čuvanje i ažuriranje korporativne dokumentacije (knjiga poslovnih udjela, odluke korporativnih tijela i dr.)

NEKRETNINE
 • sastav svih vrsta ugovora vezanih za stjecanje ili opterećenje nekretnine

 • zastupanje u svim vrstama postupaka u pogledu stjecanja i opterećenja nekretnina (kupoprodaja, etažiranje, najam, zakup) te provođenje upisa odgovarajućih prava u zemljišne knjige i druge javne registre

 • provjera statusa nekretnine u katastru i zemljišnim knjigama

 • postupci dubinskog snimanja nekretnine

 • pravno savjetovanje s aspekta statusa javnog, kulturnog i pomorskog dobra te pitanja usklađenosti s propisima o zaštiti okoliša

 • pribavljanje lokacijskih, uporabnih i drugih potrebnih dozvola u postupcima vezanima za nekretnine i građenje

OBVEZNI ODNOSI
 • pravno savjetovanje i zastupanje u pregovorima i pri sklapanju svih vrsta pravnih poslova

 • sastav ugovora i svih popratnih isprava za kompletiranje pravnog posla (kupoprodaja, najam, zajam i dr.)

 • analiza i davanje pravnih mišljenja u pogledu ugovornih odnosa te prava i obveza ugovornih strana

 • strukturiranje složenih pravnih transakcija (investicije, financiranje, osiguranja)

RJEŠAVANJE SPOROVA I ZASTUPANJE U POSTUPCIMA
 • pravni savjeti u pogledu raspoloživih mogućnosti rješavanja pravnih problema (povreda ugovora, naknada štete, zaštita raznih osobnih i imovinskih prava)

 • zastupanje u svim vrstama parničnih i izvanparničnih postupaka

 • zastupanje i pravne usluge u postupcima izvansudskog rješavanje sporova (arbiraža, mirenje)

 • pravni savjeti i druge usluge vezane za sporove s međunarodnim elementom, uključujući i pitanje određivanja i ugovaranja mjerodavnog prava u pravnim situacijama s međunarodnim elementom

 • pokretanje postupaka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske

 • zastupanje pred stranim tijelima, uključujući Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu i Sud Europske unije

NAPLATA POTRAŽIVANJA
 • pravni savjeti i druge usluge vezano za osiguranje plaćanja, uključujući ispitivanje boniteta te izdavanje instrumenata osiguranja (zadužnice, bankarske garancije)

 • zastupanje i sudjelovanje u svim stadijima ovršnog, parničnog, stečajnog i drugih postupaka s ciljem naplate potraživanja

NASLJEDNO PRAVO
 • sastavljanje oporuka te nasljedno-pravnih ugovora

 • pravno savjetovanje i zastupanje u ostavinskim postupcima

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
 • pravne usluge vezane za registraciju žiga i industrijskog dizajna pred domaćim i stranim tijelima (pretraživanje, registracija, praćenje važenja)

 • ostvarivanje i zaštita svih prava proizašlih iz intelektualnog vlasništva, uključujući osporavanje registracije i pokretanje svih vrsta postupaka pred nadležnim tijelima

 • pravno savjetovanje s područja autorskog prava te sastavljanje autorskih i srodnih ugovora

 • pravne usluge vezano za prava Internet domena

RADNO I UPRAVNO PRAVO
 • zastupanje u svim vrstama postupaka pred upravnim tijelima

 • pokretanje upravnih sporova

 • pravni savjeti i druge usluge vezano za zasnivanje i prestanak radnog odnosa (sastav ugovora o radu, postupci otkazivanja i sporazumnog raskida)

 • pravno savjetovanje o pravima i obvezama proizašlim iz radnog odnosa (prijenos pogona, otpremnina)

 • sastav radnopravne dokumentacije (sistematizacija radnih mjesta, pravilnici o radu i dr.)

 • zastupanje u radnim sporovima

 • zastupanje sindikata

 • program restrukturiranja

bottom of page